Zákaznické centrum: 722 600 000
Vaše prodejna:
Vaše prodejna:
Zákaznické centrum: 722 600 000

Reklamace

Nadum.cz — Stavební e-shop
Mrzí nás, že jsme nesplnili Vaše očekávání a zboží vrácíte nebo reklamujete. 


Postup při reklamaci:

Objeví-li se na zakoupeném zboží vada, máte právo jej jako spotřebitel reklamovat.
 1. Kontaktuje náš tým na info@nadum.cz s vyplněným formulářem, který obsahuje
  1. Identifikaci příjemce – musí se jednat o osobu/firmu uvedenou na DL, faktuře
  2. Číslo faktury
  3. Specifikaci zboží, které je navráceno – druh, množství, cena
  4. Popsání vady + fotodokumentace vady
  5. Telefonní a emailový kontakt
 2. Na základě tohoto se vystaví reklamační protokol s adresou prodejny, kde má zboží být reklamováno, náš tým Vám poskytne veškeré informace k reklamování zboží. Zákazník se zavazuje, že zboží je zabaleno tak, aby nedošlo k dalšímu poškození. Zásilka musí být označena reklamačním číslem, které bude uvedeno na reklamačním protokolu, který mu tým Nadum.cz vystaví a zároveň bude informovat info@nadum.cz o doručení zboží.
Reklamační formulář: https://www.nadum.cz/out/pictures/wysiwigpro/Formul%C3%A1%C5%99%20na%20reklamaci.docx

Zboží poškozeno při přepravě:

Velkou část objednávek zasíláme DPD, kde může dojít k poškození. Postup pro reklamaci je následující. 

 • Pokud Vám přijelo zboží s již viditelně poškozeným obsahem, zboží nepřebírejte. Vyhneme se tak složitým procesům.
 • Skryté nebo na první pohled neviditelné poškození při přepravě se hlásí do 2 pracovních dní. Základem je nafotit zásilku s přepravním obalem a přepravním štítkem, poté také foto poškození zboží. Dále vyplnit reklamační formulář, který je k naleznutí výše.
 • Poškozenou zásilku prosím uschovejte, vyzvedne si ji dopravce případně náš ridič (není-li zboží nenávrátně poškozeno, to Vám sdělí náš reklamační technik). 
     
 
Reklamační řád:
 • Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 • U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
 • Není-li Kupující spotřebitelem, činí doba podle předchozího článku dvanáct měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
 • Pokud výrobce nebo dovozce zboží uvádí delší záruční dobu než podle odst. 3 a 4, možnost uplatnit práva z vadného plnění v době uvedené na výrobku u výrobce nebo dovozce není tímto reklamačním řádem dotčena.
 • V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.
 • Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
 • Reklamaci je možné uplatnit písemně, elektronicky nebo osobně. Při podání reklamace je nutné uvést následující údaje:identifikace reklamovaného zboží (číslo objednávky, doklad potvrzující nákup zboží)identifikace osoby, uplatňující reklamaci (telefonní a e-mailový kontakt) podrobný popis reklamované vady adresa místa plnění (místa zabudování reklamovaného zboží) pokud Kupující uplatňuje reklamaci písemně, je nutno doložit fotografie viditelně zobrazené vady.
 • V případě uplatnění reklamace písemně nebo elektronicky se dnem uplatnění reklamace rozumí den, kdy bylo oznámení o podání reklamace dle bodu 11. podáno k poštovní přepravě.
 • V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií a akumulátorů. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.
 • Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem: Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní. Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. ​
 • Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.
Nenechte si ujít nejvýhodnější slevy, novinky a akce