Zákaznické centrum: 722 600 000
Vaše prodejna:
Vaše prodejna:
Zákaznické centrum: 722 600 000
Kód: CSI13CH0330
Kód výrobce: CH0330
Výrobce: Den Braven Czech and Slovak a.s.

Den Braven - Krystalizol cementová izolace 5 kg

Je vodotěsný systém, který zamezuje pronikání vody do betonu nebo jiných cementových podkladů vystavených stálému působení tlaku vody.
Není skladem
Cena s DPH:985 Kč
Cena bez DPH:814 Kč
(814 Kč bez DPH/ks)

Je vodotěsný systém, který zamezuje pronikání vody do betonu nebo jiných cementových podkladů vystavených stálému působení tlaku vody. Zaručuje zvýšení nepropustnosti betonů a malt proti vodě, kyselinám a ropným produktům, zabraňuje korozi betonu a současně tvoří na povrchu vodotěsnou vrstvu. Na ošetřený povrch krystalizolem lze nanášet jakékoliv nátěry a omítky.

Charakteristika

  • odolává tlakové vodě
  • pro styk s chlorovanou vodou
  • vytváří paropropustný a vodotěsný povlak
  • odolný vůči mechanickému poškození a UV záření
  • rychlá aplikace
  • odolává ropným produktům a znečistěné vodě
  • není toxický

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel. 224919293, 224915402.

Technické parametry

Váha 5 kg
Materiál Cement + přísady
Barva Hnědá

Hodnocení produktu

Tento produkt je v tuto chvíli bez hodnocení.
0 x
0 x
0 x
0 x
0 x
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený uživatel.

Diskuze k produktu

Pro vložení příspěvku do diskuze je nutné být přihlášen. Přihlásit se
Nenechte si ujít nejvýhodnější slevy, novinky a akce